Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH TM DVGN THẾ KỶ MỚI

LỜI MỞ ĐẦU ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

Các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt của nhiều thành phần kinh tế khác nhau với sự đổi mới về chính sách tài chính, tín dụng thì vấn đề quản lý, sử dụng vốn bằng tiền cùng với sự kiểm tra chặt chẽ của tình hình thanh toán là vấn đề cần quan tâm.

mẫu báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu

Hằng ngày tại các doanh nghiệp luôn luôn có các dịch vụ thu chi xen kẻ lẫn nhau, các khoản thu là để có vốn bằng tiền chỉ là thực hiện các hợp đồng sản xuất kinh doanh, và từ đó các nguồn thu để đáp ứng các nhu cầu về khoảng chi. Dòng lưu chuyển tiền tệ xảy ra liên tục không ngừng, lượng tiền tiêu lớn hơn lượng tiền chi nhưng bao giờ doanh nghiệp cũng dự trữ một khoảng tiền lớn để đáp ứng kịp thời các khoảng tiền cần thiết. Tuy nhiên, khoảng dự trữ tiền không giống khoản dự trữ nguyên vật liệu, hàng hóa… vì các loại tài sản này có thể tồn động nhưng tiền thì vẫn dự trữ không ngừng trong một đơn vị sản xuất kinh doanh, bất cứ ngành nghề gì thì vốn tiền vẫn là một thứ tài sản thiết yếu.

Xuất phát từ vai trò quan trọng của vống bằng tiền đối với tình hình sản xuất kinh doanh của tất cả các công ty nói chung và của công ty TNHH TM DVGN THẾ KỶ MỚI nói riêng, kết hợp với quá trình thực tập tại công ty, em chọn đề tài báo cáo thực tập “KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU” tại công ty TNHH TM DVGN THẾ KỶ MỚI nhằm mục đích hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán gồm: phải thu của khách hàng, phải trả người bán và thanh toán tạm ứng, để xác định hiện trạng, việc luân chuyển vốn tại doanh nghiệp. Từ đó tìm ra nguyên nhân để đưa ra biện pháp khắc phục khó khăn, khai thác có hiệu quả từ việc quản lý vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Qua đề tài: “báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu” tại Công ty TNHH TM DV Giao Nhận Thế Kỷ Mới, em đã trình bày về cơ sở lý luận cũng như phản ánh trung thực thực tế công tác kế toán tiền và các khoản phải thu tại Công ty. Trên cơ sở này để có sự so sánh giữa lý thuyết và thực tiễn để nhận thấy sự khác biệt cũng như tự đánh giá về sự khác biệt này phù hợp hay chưa phù hợp với công ty.

Để tải mẫu báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền này các bạn gửi thông tin yêu cầu vào email: ketoanhn.gtn@gmail.com chúng tôi sẽ gửi lại mẫu báo cáo này cho bạn.Các bài viết mới

Các tin cũ hơn